Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Organik Stereokimya

CSS Template

 

  • Yazar:Henri KAGAN Çeviren:Prof.Dr. Nezire SAYGILI
  • Fiyat: 13.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 11.00TL
  • Yayın Yılı: 2014

Stereokimya, farklı bir bilim değil kimya biliminin bir alt alanıdır. Bu alan organik kimya kitaplarında oldukça uygun bir biçimde ayrı bir bölüm olarak bulunmaktadır. Stereokimya, organik kimya içinden doğduğu ve organik kimya konularını işlediği için kısa süre öncesine kadar stereokimya başlığının önüne 'organik' kelimesinin eklenmesi gerekmeyebilirdi. Ancak katı faz ça­lışmalarına yönelik etkili yöntemlerin gelişmesiyle birlikte inorganik kimya kendi bünyesinde farklı ve görece geniş bir kapsamda kendi stereokimyasını geliştirdi. Bu nedenle günümüzde, ayrı bir konu olarak, stereokimya daha iyi bir biçimde ele alınmaktadır. İlk olarak Fransa'da yayınlanan kitabın ingiliz­ce baskısı, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletlerinin eğitim sistemle­rine uygundur. Kitap, lisans seviyesinde edinilen bilgilere sınırlı düzeyde de­ğinmekle birlikte, lisans programını tamamlamış olan öğrenciler tarafından kolaylıkla kavranabilir bir içeriğe sahiptir.
Pastör un stereokimyaya yaptığı katkı, belki de Lavoisier'in kimyaya yaptı­ğı katkıdan daha fazla olmuştur. 1875 yılında van't Hoff tarafından Fransızca olarak "La chime dans l'espace" adıyla yazılan kitap stereokimyanın gelişi­minde önemli bir yer tutmaktadır. Bu kitapta van't Hoff ve Le Bel'in düzgün dörtyüzlü karbon atomunun yapısı ve sonuçlarına yönelik olumlu değerlen­dirmeleri o zamanlar bu konulara şüpheci yaklaşan kamuoyunun dikkatine sunulmuştur. Bu değerli yayın 1950 yılına kadar bir stereokimya ders kitabı görevi görebilecek bir içeriğe sahipti. Stereokimyada devam eden Fransız ge­leneğiyle temasta bulunmak, İngilizce konuşan bir kimyacı için önemli ola­bilmektedir. Fransızcadan İngilizceye çeviri yaparken olabildiğince orijinal kitabın stili ve diline bağlı kalarak bire bir çeviri yapmaya özen gösterilmiş, gerektiğinde dipnotlar eklemiştir.